Chief Executive Editor

Yutaka Majima (Tokyo Inst. Technol.)

Executive Editors

Tsunenobu Kimoto (Kyoto Univ.)
Yukiharu Uraoka (NAIST)

Editor-in-Chief

Tadashi Shibata (Jpn. Soc. Appl. Phys.)

Deputy Editor-in-Chief

Kentaro Onabe (Jpn. Soc. Appl. Phys.)

Advisory Editor

Katsuhiko Ariga (NIMS)
Sunao Ishihara (Univ. Tokyo)

International Advisors

Gerhard Abstreiter (Technical University of Munich, Germany)
Connie Chang-Hasnain (University of California, Berkeley, U.S.A.)
Richard Friend (University of Cambridge, UK)
Hideo Hosono (Tokyo Institute of Technology, Japan)

Overseas Editors

Yi Luo (Tsinghua Univ., China)
Seong-Ju Park (GIST, Korea)
Dimitris Pavlidis (Boston Univ., U.S.A.)
James S. Speck (UCSB, U.S.A.)

Editors

Hiroyuki Akinaga (AIST)
Seiji Akita (Osaka Prefect. Univ.)
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.)
Hironori Fujisawa (Univ. Hyogo)
Mamoru Furuta (Kochi Univ. Technol.)
Hiroki Hibino (Kwansei Gakuin Univ.)
Musubu Ichikawa (Shinshu Univ.)
Takashi Iijima (AIST)
Yoshihiro Ishitani (Chiba Univ.)
Toshiro Itani (EIDEC)
Takashi Itoh (Gifu Univ.)
Kentaro Iwami (Tokyo Univ. Agricul. Technol.)
Satoshi Iwamoto (Univ. Tokyo)
Hiroyuki Kageshima (Shimane Univ.)
Makoto Kasu (Saga Univ.)
Keizo Kinoshita (PETRA)
Masatoshi Kitamura (Kobe Univ.)
Takashi Kondo (Univ. Tokyo)
Makoto Kohda (Tohoku Univ.)
Takashi Kunimoto (Tokushima Bunri Univ.)
Kazuaki Kurihara (Imec/Toshiba)
Masao Kuriki (Hiroshima Univ.)
Masaaki Kuzuhara (Univ. Fukui)
Takashi Minemoto (Ritsumeikan Univ.)
Katsuhiko Miyamoto (Chiba Univ.)
Ryuji Morita (Hokkaido Univ.)
Junichi Motohisa (Hokkaido Univ.)
Jun Nakamura (Univ. Electro-Commun.)
Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Inst. Technol.)
Teruo Ono (Kyoto Univ.)
Yasuyuki Ozeki (Univ. Tokyo)
Junichiro Shiomi (Univ. Tokyo)
Ichiro Shoji (Chuo Univ.)
Toshi-kazu Suzuki (JAIST)
Maki Tachikawa (Meiji Univ.)
Shinichi Takagi (Univ. Tokyo)
Takuji Takahashi (Univ. Tokyo)
Yoshihiko Takano (NIMS)
Mitsuru Takenaka (Univ. Tokyo)
Tetsuya Takeuchi (Meijo Univ.)
Hiroshi Toshiyoshi (Univ. Tokyo)
Hiroyuki Yaguchi (Saitama Univ.)
Akira Yamada (Tokyo Inst. Technol.)
Ichiro Yamashita (Osaka Univ.)
Takashi Yatsui (Univ. Tokyo)
Shinji Yuasa (AIST)