Chief Executive Editor

Shinichi Takagi (Univ. Tokyo)

Executive Editors

Yutaka Majima (Tokyo Inst. Technol.)
Jun Nakamura (Univ. Electro-Commun.)

Editor-in-Chief

Tadashi Shibata (Jpn. Soc. Appl. Phys.)

Deputy Editor-in-Chief

Kentaro Onabe (Jpn. Soc. Appl. Phys.)

Advisory Editor

Katsuhiko Ariga (NIMS)
Sunao Ishihara (Univ. Tokyo)

International Advisors

Gerhard Abstreiter (Technical University of Munich, Germany)
Connie Chang-Hasnain (University of California, Berkeley, U.S.A.)
Richard Friend (University of Cambridge, UK)
Hideo Hosono (Tokyo Institute of Technology, Japan)

Overseas Editors

Yi Luo (Tsinghua Univ., China)
Seong-Ju Park (GIST, Korea)
Dimitris Pavlidis (Boston Univ., U.S.A.)
James S. Speck (UCSB, U.S.A.)

Editors

Hiroyuki Akinaga (AIST)
Seiji Akita (Osaka Prefect. Univ.)
Katsuhiko Ariga (NIMS)
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.)
Hironori Fujisawa (Univ. Hyogo)
Mitsuru Funato (Kyoto Univ.)
Mamoru Furuta (Kochi Univ. Technol.)
Akihiro Hashimoto (Univ. Fukui)
Hiroki Hibino (Kwansei Gakuin Univ.)
Susumu Horita (JAIST)
Musubu Ichikawa (Shinshu Univ.)
Takashi Iijima (AIST)
Sunao Ishihara (Univ. Tokyo)
Yoshihiro Ishitani (Chiba Univ.)
Toshiro Itani (EIDEC)
Takashi Itoh (Gifu Univ.)
Kentaro Iwami (Tokyo Univ. Agricul. Technol.)
Satoshi Iwamoto (Univ. Tokyo)
Hiroyuki Kageshima (Shimane Univ.)
Kuniyuki Kakushima (Tokyo Inst. Technol.)
Satoshi Kamiyama (Meijo Univ.)
Makoto Kasu (Saga Univ.)
Tsunenobu Kimoto (Kyoto Univ.)
Keizo Kinoshita (PETRA)
Masatoshi Kitamura (Kobe Univ.)
Takashi Kondo (Univ. Tokyo)
Makoto Kohda (Tohoku Univ.)
Takashi Kunimoto (Tokushima Bunri Univ.)
Kazuaki Kurihara (Imec/Toshiba)
Masao Kuriki (Hiroshima Univ.)
Masaaki Kuzuhara (Univ. Fukui)
Takashi Minemoto (Ritsumeikan Univ.)
Ryuji Morita (Hokkaido Univ.)
Junichi Motohisa (Hokkaido Univ.)
Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Inst. Technol.)
Teruo Ono (Kyoto Univ.)
Yasuyuki Ozeki (Univ. Tokyo)
Norihiko Sekine (NICT)
Junichiro Shiomi (Univ. Tokyo)
Ichiro Shoji (Chuo Univ.)
Toshi-kazu Suzuki (JAIST)
Maki Tachikawa (Meiji Univ.)
Takuji Takahashi (Univ. Tokyo)
Yoshihiko Takano (NIMS)
Mitsuru Takenaka (Univ. Tokyo)
Hiroshi Toshiyoshi (Univ. Tokyo)
Yukiharu Uraoka (NAIST)
Akira Yamada (Tokyo Inst. Technol.)
Rumiko Yamaguchi (Akita Univ.)
Ichiro Yamashita (NAIST)
Takashi Yatsui (Univ. Tokyo)
Shinji Yuasa (AIST)